BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 363/TCT-TNCN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Nam

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Thái Nam nêu tại Hộinghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế vàhải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Người lao động làm việc tại hai công ty, tổng thunhập của cả hai nơi chưa đạt đến mức nộp thuế thu nhập cá nhân (áp dụng từ ngày01/01/2009) thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Nếu không được cộngdồn thì theo chúng tôi chưa hợp lý, thiệt thòi cho người lao động.

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhânvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì: cá nhân cóthu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được giảm trừ gia cảnh và các khoảnđóng góp từ thiện, nhân đạo. Trường hợp sau khi đã tính các khoản được giảm trừmà vẫn còn thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số thuế thunhập cá nhân phải nộp được xác định căn cứ vào thu nhập còn lại và tính nộptheo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

Trường hợp người lao động làm việc tại hai công ty (nhiềunơi), thu nhập mỗi nơi đều chưa đến mức chịu thuế, cuối năm cá nhân vẫn phảitổng hợp các khoản thu nhập tại các nơi làm việc. Sau khi tính các khoản giảmtrừ, nếu thu nhập còn lại chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân không phải nộpthuế thu nhập cá nhân, nếu thu nhập đến mức phải nộp thuế thì cá nhân phải khaiquyết toán và nộp số thuế thu nhập phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải