BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3630/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Toto Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô F-1, F-2, F-3, F-4, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0810/Toto VN ngày 08/10/2013, công văn số 0705/2013/TVN-ACC ngày 07/5/2013(thay thế các công văn số 0103/2013/TVN-ACC ngày 14/3/2013 và công văn số 2803/2013/TVN-ACC ngày 28/3/2013) của Công ty TNHH Toto Việt Nam đề nghị hướngdẫn về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo cam kếtWTO. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn số0705/2013/TVN-ACC ngày 07/5/2013 của Công ty TNHH Toto Việt Nam thì Công ty đãcó sự điều chỉnh đăng ký chuyển đổi ưu đãi và đã kê khai hưởng mức ưu đãi thuếTNDN từ năm 2008 đến năm 2011 theo điều kiện đáp ứng điều kiện ưu đãi về địabàn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủvà Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ là doanh nghiệp sảnxuất trong khu công nghiệp.

Do tại thời điểm ngày 01/01/2012Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thànhlập từ dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do đó không thuộc đốitượng chuyển đổi ưu đãi do bị chấm dứt ưu đãi thuế đối với điều kiện đáp ứng tỷlệ xuất khẩu theo cam kết WTO quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Do đó nội dung trả lời của Cục Thuếthành phố Hà Nội tại công văn số 6366/CT-Htr ngày 08/03/2013 đối với trường hợpcủa Công ty TNHH TOTO Việt Nam là phù hợp với quy định.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúnghướng dẫn tại công văn số 6366/CT-Htr ngày 08/03/2013 của Cục Thuế thành phố HàNội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- LĐTC (a. Tuấn) để báo cáo;
- Lưu: VT; CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải