BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
Số: 3631/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý nợ thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 858/HQLA-NV ngày 14/7/2011 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc báo cáo các hồ sơ xin xóa nợ thuế đối với các khoản nợ thuế khó thu hồi của doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, tự bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh phát sinh trước ngày 1/7/2007; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay, việc xử lý đối với các khoản nợ đọng tiền thuế, tiền phạt đã quá 10 năm không có khả năng thu hồi, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế. Vì vậy, trong khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế chưa được Quốc hội thông qua, đề nghị đơn vị tiếp tục chủ động theo dõi, xác minh, thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn