BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3633/BNN-TCTL
V/v đầu tư xây dựng dự án hệ thống kênh Thượng Sơn, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn nhận được phiếu chuyển văn bản số 1699/PCVB-VPCP ngày 22tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư xây dựng dự án hệ thống kênhThượng Sơn, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thống nhất việc đầu tư xây dựng dự án hệ thống kênh ThượngSơn, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định với mục tiêu giảm nghèo và cải thiện chấtlượng cuộc sống cho 74.643 người dân thuộc 7 xã, thị trấn của huyện Tây Sơnthông qua việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới Thượng Sơn nhận nước từ kênh xảnhà máy thủy điện An Khê để tưới cho 3.500ha đất nông nghiệp; tạo nguồn cấp nướcsinh hoạt cho 25.000 dân, nước cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, giacầm, nước công nghiệp, dịch vụ địa phương; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trườngsống. Hệ thống công trình đã được đề xuất trong Quy hoạch thủy lợi tỉnh BìnhĐịnh và UBND tỉnh Bình Định đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựngcông trình.

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thống nhất đề xuất của UBND tỉnh Bình Định và đề nghị Vănphòng Chính phủ xem xét chấp thuận và bố trí đưa dự án đầu tư hệ thống kênh ThượngSơn vào danh sách đăng ký dự án ODA từ năm 2011 làm cơ sở để đầu tư, xây dựngcông trình sớm phát huy hiệu quả.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học