BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3633/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT
(Số 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời công văn số 1760/FPT-FBP ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT về giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn 6436/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 12 năm 2002 và công văn 1036/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về giá tính thuế:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xem xét hồ sơ chứng minh các lô hàng nhập khẩu mặt hàng màn hình phẳng của máy vi tính do Công ty nhập khẩu trong tháng 2/2003 để trả lời khiếu nại của doanh nghiệp và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTTXNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn