BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại mặt hàng kẹo sing-gum không đường Extra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 755/HQHCM-TXNK ngày 12/3/2014 của Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh báo cáo về vướng mắc đối với việc phân loại kẹo sing-gum không đường "Extra" của Công ty TNHH Wrigley Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để có cơ sở xem xét việc phân loại đối với mặt hàng kẹo cao su không đường Extra, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh gửi toàn bộ hồ sơ liên quan theo quy định tại công văn số 606/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2012 và báo cáo việc khai báo, áp mã đối với mặt hàng kẹo sing-gum không đường "Extra" tại Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 15/4/2014.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, TXNK-PL-Thảo (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng