BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3633/TCT-TNCN
V/v phương pháp khoán thuếđối với hộ kinh doanh sảnxuất gạch.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 370/CT-THN VDT ngày 24/06/2015 của Cục Thuế tỉnhVĩnh Long về việc phương pháp khoán thuế đối với hộ hoạt động sản xuất gạch, vềvấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

-Tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

“Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinhdoanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đâygọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từkinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướngdẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) …

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12tháng trong năm dương lịch) baogồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ;cá nhân ngừng, nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu 100 triệuđồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng,không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân củamột năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định s thuế phải nộp trong năm là doanhthu tương ứng với stháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thôngbáo s thuế khoán phải nộp, nếukinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng vớis tháng ngừng/nghỉ kinh doanhtrong năm.

-Tại khoản 1, khoản 4, Điều 6 Chương II Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài Chính nêu trên hướng dẫn:

“Điều 6. Khai thuế đi với cá nhân kinh doanh nộp thuếtheo phương pháp khoán

1) Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm mộtlần tại Chi cục Thuế nơi cá nhâncó địa đim kinh doanh và không phảiquyết toán thuế.

4) Xác định doanh thu và mức thuế khoán

a) Doanh thu tính thuế khoán đi với cá nhân nộp thuế khoán làdoanh thu được n định trong một năm.

b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoántrong năm đ làm cơ sở xác định số thuếphải nộp trên tờ khai mẫu s 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhânkinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khaithuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp vớithực tế kinh doanh thì cơquan thuế có thẩm quynn định doanh thu tính thuế khoántheo quy định của pháp luật về quảnlý thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơquan thuếbao gồm:hệ thng thông tin tích hợp tậptrung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảosát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế(nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán vàmức thuế khoán dự kiến của cá nhân đ ly ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hộiđồng tư vn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉđạo, rà soát việc lập Sổbộ thuế tại từngChi cục Thuế.

c) Cánhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh(ngành nghề, quy mô, địa điểm,...) thì phải khai điều chỉnh, b sung đ cơ quan thuế cócơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tinkhác v cá nhânkinh doanh cho thời gian cònlại của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanhkhông thay đổi về ngành nghềkinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thukhoán để áp dụng cho thờigian còn lại của năm tínhthuế nếu qua s liệu xác minh,kiểm tra, thanh tra có căn cứxác định doanh thu khoán thay đi từ 50% trở lên so vớimức doanh thu đã khoán. Trường hợpcó thay đi ngành nghề kinh doanh thìthực hiệnđiều chỉnhbổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đi.”

Căn cứ quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân hoạt độngsản xuất gạch, ngói đtsét nung thuộc diện quản lý thuếtheo hình thức hộ khoán, doanh thu tính thuế khoánđược ổn định trong một năm. Trường hp hoạt động sản xuất không diễn rathườngxuyên (không trọn năm) thìdoanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộptrong năm là doanh thu tương ứng vớisố tháng thực tế kinh doanh. Từ đầu năm, cơquan thuế thực hiện xác định doanhthu khoán và thông báo số thuế phải nộp tươngứng với số tháng thực tế hoạt động củahộ gia đình, cá nhân sản xuất gạch và thựchiện điều chỉnh thuế nếu trong nămcó thay đổi doanh thu từ 50% trở lên so vớidoanh thu khoán.

Về đề xuất của Cục Thuế Vĩnh Long, lập sổ bộ thuế khoán theo từng chu kỳsảnxuất (không lập sổ bộ thuếkhoán ổn định theo năm) đối với các hộ gia đình, cá nhânsản xuất gạch, Tổng cục Thuế ghi nhậnđể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định quảnlý thuế đối với hộ khoán áp dụng từ2016 nếu phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.


Nơi nhận:

- Như trên; - Vụ PC;
-
Website TCT;
-
Lưu: VT, TNCN(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan