BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3635/TCĐBVN-VT
V/v thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tổngcục Vận tải Campuchia

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tạiHà Nội ngày 01 tháng 6 năm 1998, Nghị định thư ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 10năm 2005.

Tổng cục Đườngbộ Việt Nam thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộquốc tế giữa Việt Nam và Campuchia trong tổng số 500 xe (chi tiết có danhsách kèm theo).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị các cơquan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tạo điều kiện cho các đơn vị được hoạtđộng vận tải theo quy định.

Yêu cầu các đơn vịtriển khai hoạt động vận tải giữa Việt Nam và Campuchia theo đúng các quy định hiệnhành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để biết và p/hợp);
- Sở GTVT liên quan;
- Hải quan cửa khẩu liên quan (để biết và p/hợp);
- Các đơn vị vận tải (để thực hiện);
- Lưu: VP, VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

LISTREPLACED OF CROSS BORDER MOTOR VEHICLES OF VIETNAM

DocumentNo: 3635/TCĐBVN-VT , date 25 July 2014

No.

Replaced vehicles

Stopped vehicles

Company

Registration number

Company

Registration number

1

Hong Ha Cooperation

51B-054.28

Hong Ha Cooperation

53S-8986

2

Hong Ha Cooperation

51B-135.32

Hong Ha Cooperation

51B-069.73

3

Hong Ha Cooperation

51B-110.37

Hong Ha Cooperation

53S-8560

4

Gia Lai Transport - Service Jst.Co

81B-007.85

Sai Gon Bus Company

53S-8986