BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3635 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty BlueScope Lysaght Việt Nam

Trả lời công văn không số ngày 15/7/2004 của Công ty BlueScope Lysaght Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng viện trợ nhân đạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 21, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: khung nhà tiền chế chống lũ do Công ty BlueScope Lysaght Việt Nam cung cấp cho Hội chữ Thập đỏ Thuỵ Sĩ để viện trợ nhân đạo cho đồng bằng Mê Kông thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng ký với Hội chữ Thập đỏ Thuỵ Sĩ.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Hà Tây thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này, Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế để thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến