BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3636/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 96/CT-TTHT ngày02/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về chính sách thuế đối với thu nhập từhoạt động bán khoản nợ ngân hàng, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. VềThuế GTGT

Tại Điểm đ Khoản 8 Điều4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đốitượng không chịu thuế GTGT:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng,kinh doanh chứng khoán sau đây:

b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, khôngphải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phảilà tổ chức tín dụng.

đ) Bán nợ;”

Căn cứ quy định nêu trên: Trường hợpbà Trương Kim Phượng bán khoản nợ của DNTN Huỳnh Phát nợ Ngân hàng TMCP Côngthương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang thì hoạt động này thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

2. VềThuế TNCN

- Tại Khoản 1 Điều 3Quy Chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quy định:

“1. Mua, bán nợ là việc chuyển nhượngkhoản nợ, theo đó, bên bán nợ chuyển giao quyền chủ nợ của khoản nợ cho bên muanợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ.”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhậpcá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 quy định:

“Điều 3: Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

…”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtThuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồmcác loại thu nhập sau đây:

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất,kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từhoạt động sản xut nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôitrồng, đánh bt thủy sản chỉ áp dụng đi với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5Điu 4 Nghị định này.

…”

Căn cứ theo các quy định nêu trên,trường hp bà Trương Kim Phượng mua khoản nợ của DNTN HuỳnhPhát từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang thì khoảnthu nhập mà bà Phượng nhận được theo hợp đồng mua nợ là thu nhập chịu thuế TNCNtừ hoạt động kinh doanh và thực hiện nộp thuế theo quy định tại Điều 7, Khoản 1b Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnhTiền Giang biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ CS, PC, TCNH (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương