BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3636/TCTHADS-VP
V/v đẩy nhanh tiến độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục

Năm 2015, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục có nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm như: Đã ban hành Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong hệ thống thi hành án dân sự, Quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm, ban hành Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các vụ việc loại này; có văn bản chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Tổng cục, cáccơ quan Thi hành án dân sự địa phươngchủ động rà soát, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương để tập trung giải quyết vụ việc... Nhờ đó, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm như: Vụ Trần Kia (Bạc Liêu), vụ Bạch Ngọc Giáp (Hà Nội), vụ Trần Thị Xanh (Quảng Ngãi)… Tuy nhiên, qua rà soát, thống kê cho thấy vẫn còn nhiều số vụ việc loại này đang giải quyết (hiện còn 36 vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm và còn 30 vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của Tổng cục); việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc chưa thực sự sát sao, quyết liệt, kết quả chậm chuyển biến so với yêu cầu...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến độ, hiệu quả giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, quyết tâm tạo chuyển biến căn bản công tác này trong thời gian tới, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, nhất là các đơn vị: Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo bám sát Kế hoạch, Bảng phân công để chủ động chỉ đạo sát sao việc giải quyết các vụ việc loại này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS giải quyết dứt điểm vụ việc, định kỳ hàng tuần thông tin tiến độ về Văn phòng Tổng cục để kịp thời tổng hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Các Phó Tổng cụctrưởng (để biết);
- Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự (để đăng tải);
- Lưu VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành