BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3637/TCHQ-KTTT
V/v Giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình ngày 25/7/2003 v/v xử lý nợ thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Để vừa đảm bảo thực hiện đúng với chế độ quy định, vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư sản xuất nói chung, trong khi chờ quyết toán thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe máy năm 2002, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu đối với máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tại đơn vị mình hoặc bán cho doanh nghiệp khác để phục vụ sản xuất (trừ những vật tư là linh kiện, phụ tùng liên quan đế xe máy), với điều kiện phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục (Vụ kiểm tra thu thuế XNK) để xử lý./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng