BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3637/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần tập đoàn Ngọc Hùng
(156 Giải Phóng, EaDrang, EaHleo, Đăklăk)

Trả lời công văn số 531/TTr /NH-2013ngày 20/7/2013 của Công ty Cổ phần tập đoàn Ngọc Hùng đề nghị cho doanh nghiệpđược gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chínhphủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 1. Gia hạn nộpthuế thu nhập doanh nghiệp

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộpthuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phảinộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuếthu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đốitượng sau:

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiềulao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chếbiến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da dày, linh kiện điện tử; xây dựngcông trình hạ tầng kinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụngnhiều lao động)."

- Tại tiết c, Khoản 3, Điều 1 Thôngtư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

"3. Doanh nghiệp sử dụngnhiều lao động (bao gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc hạchtoán phụ thuộc) trong các lĩnh vực được gia hạn nộp thuế hướng dẫn tại điểm b Khoản1 Điều này gồm:

c) Hoạt động sản xuất, gia công,chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày (bao gồm cả giày da,dép da các loại), linh kiện điện tử được xác định căn cứ theo quy định tại Hệthống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTgngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ."

- Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính quy định:

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộpthuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối vớicác doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộccác đối tượng sau đây:

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiềulao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chếbiến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xâydựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệpsử dụng nhiều lao động)."

- Tại tiết a, Khoản 3, Điều 5 Thôngtư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"3. Doanh nghiệp sử dụngnhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) (bao gồm cả số lao động của chinhánh và đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc) trong các lĩnh vực được gia hạnnộp thuế GTGT hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều này gồm:

a) Doanh nghiệp có tổng số laođộng sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kể lao độngcó hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày01/01/2013.

Đối với doanh nghiệp mới thànhlập từ ngày 01/01/2013 thì tổng số lao động, không kể lao động có hợp đồng ngắnhạn dưới 3 tháng, được tính từ ngày thành lập đến thời điểm 31/1/2013 (nếuthành lập trong tháng 1 năm 2013), đến thời điểm 28/2/2013 (nếu thành lập trướctháng 2/2013), đến thời điểm 31/3/2013 (nếu thành lập trước tháng 3/2013).

Hoạt động sản xuất, gia công,chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày (bao gồm cả giày da,dép da các loại), linh kiện điện tử quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này đượcxác định căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèmtheo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ.

Hoạt động xây dựng công trình hạtầng kinh tế - xã hội quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này bao gồm thi công,xây dựng, lắp đặt: nhà máy nước, nhà máy điện, công trình truyền tải, phân phốiđiện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển,cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học, bệnh viện, nhà vănhóa, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật, cơ sở tập luyện, thi đấu thểthao; hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; công trình thông tin liên lạc, côngtrình thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp."

Căn cứ theo các quy định nêu trênthì doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chếbiến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xâydựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (được xác định căn cứ theo quy địnhtại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) thì được gia hạn nộpthuế GTGT và TNDN đối với số thuế phát sinh phải nộp trong các lĩnh vực trêntheo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính.Tuy nhiên, việc xác định các hoạt động kinh doanh của Công ty có thuộc ngànhnghề, lĩnh vực được gia hạn hay không thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quanchuyên ngành. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thống kê địa phương là cơquan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định mã ngành để được hướng dẫn vàxác định cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổphần tập đoàn Ngọc Hùng biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đăklăk;
- Vụ PC - TCT;
- LĐTC (A. Tuấn) để báo cáo.
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải