BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3637/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với thunhập từ mua nợ ngân hàng

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 9237/CT-TTHT ngày 30/10/2014 củaCục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động bánkhoản nợ ngân hàng, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 3 Quy Chế mua bán nợ của các tchức tín dụng ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyđịnh:

“1. Mua, bán nợ là việc chuyn nhượng khoản nợ, theo đó, bên bánnợ chuyn giao quyền chủ nợ của khoảnnợ cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ.”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 quy định:

“Điều 3: Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

…”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một s điều của Luật thuế thu nhập cá nhânvà Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Thuế thu nhập cá nhân quyđịnh:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhậpsau đây:

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sảnxuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụngđối với trường hp không đủ điều kiện được miễnthuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

…”

Căn cứ theo các quy định nêu trên: Khoản thu nhập Ông Nguyễn Thế Vinh nhận được từ việcmua khoản nợ L/C của Công ty cổ phần Nhật Nhật Tântừ Ngân hàng thương mại cổ phần ngoạithương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu là khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt độngkinh doanh.

Trường hp Ông Vinh nhận được thu nhập của hoạt động bán khoản nợ ngân hàng trướcngày 01/01/2015 thì Ông Vinh thực hiện nộp thuếtheo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Nếu Ông Vinh chỉ hạch toán đượcdoanh thu không hạch toán được chi phí thì việc xác định thu nhập chịu thuế ápdụng theo tỷ lệđối với hoạt động kinh doanhkhác.

Trường hợp ông Vinh nhận được thu nhập của hoạt động bánnợ từ ngày 01/01/2015 thì Ông Vinh thực hiện nộp thuế theo quy định tại Khoản 4Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều củacác luật về thuế và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hồ ChíMinh biết và hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ CS, PC, TCNH (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương