aBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
Số: 3638/TCHQ-GSQL
V/v: Thay đổi loại hình nhập khẩu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 26/06/CV /XNK ngày 26/6/2012 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về đề nghị được thay đổi từ loại hình nhập khẩu phi mậu dịch sang loại hình tạm nhập – tái xuất đối với 01 xe hai bánh gắn máy và phụ tùng đã qua sử dụng để nghiên cứu, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 13, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 1481/HQHN-GSQL ngày 09/7/2012 thì trường hợp nhập khẩu hàng hóa nêu trên của Công ty thuộc đối tượng được thay đổi loại hình nhập khẩu.
Tuy nhiên, căn cứ quy định phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì xe hai bánh gắn máy và phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP nêu trên thì việc cho phép Công ty được tạm nhập – tái xuất xe hai bánh gắn máy và phụ tùng đã qua sử dụng để nghiên cứu, thử nghiệm chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hà Nội (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL(02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh