BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3638/TCHQ-KTTT
V/v MS máy đầm dùi bê tông

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty TBPT Hoà Phát
(243 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 174/CV-2003 ngày 07/7/2003 của Công ty TBPT Hoà Phát về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng máy đầm dùi nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 636/NK /KD/HN ngày 12/3/2003 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tham khảo Chú giải nhóm 84.30 và nhóm 85.08 Hệ thống Điều hoà (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Mặt hàng máy đầm dùi bê tông, có lắp động cơ dùng để đầm bê tông bằng phương pháp rung, thao tác thủ công thuộc mã 850880.90, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ gốc và hàng hoá thực tế nhập khẩu để áp dụng mã số và thuế suất theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Lạng Sơn biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn