BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
Số: 3639/TCHQ-GSQL
V/v: Điều chỉnh bản khai hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Trả lời công văn số 3268/HQHP-GSQL ngày 12/6/2012 và công văn số 3715/HQHP-GSQL ngày 29/6/2012 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc điều chỉnh nhiều lần bản khai hàng hóa của một vận đơn nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại công văn số 561/TCHQ-GSQL ngày 30/1/2011 của Tổng cục Hải quan, việc điều chỉnh, bổ sung bản khai hàng hóa chỉ được thực hiện trước khi chủ hàng đăng ký tờ khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa có trên bản khai hàng hóa đó và không quy định số lần sửa chữa. Thông tin sửa đổi, bổ sung bản khai hàng hóa phải được cung cấp cho các đơn vị chức năng liên quan để triển khai công tác nghiệp vụ khác.
Do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan Hải Phòng về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa nêu tại công văn số 3715/HQHP-GSQL dẫn trên.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh