BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3639/TCHQ-KTTT
V/v MS lò nướng gas

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn 2278/HQTP .NV ngày 10/07/2003 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc phân loại mã số mặt hàng lò nướng dùng gas, hiệu CHICHANG, model CC412HG nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 3724/NKD-KV4 ngày 18/3/2003 tại Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Chú giải nhóm 73.21 và 84.17 của Hệ thống điều hoà (HS) của tổ chức Hải quan Thế giới.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ kết quả kiểm tra hàng hoá thực tế nhập khẩu và bộ hồ sơ gốc của lô hàng để xác định chính xác mặt hàng nhập khẩu làm cơ sở phân loại mã số đối với mặt hàng lò nướng dùng gas nói trên. Trường hợp cần thiết có thể trưng cầu giám định của cơ quan giám định chức năng.

- Trường hợp lò nướng dùng gas nói trên có thể dùng để nướng hay làm nóng các thức ăn khác ngoài công dụng nướng bánh và có thể sử dụng trong gia đình thì thuộc nhóm 73.21.

- Trường hợp lò nướng dùng gas nói trên chỉ thích hợp dùng trong công nghiệp sản xuất bánh thì thuộc nhóm 84.17.

Tổng cục Hải quan thông báo cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn