TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36393/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Địa chỉ: số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 1800278630

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 18301/CV-TGĐ ngày 24/06/2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hỏichính sách thuế về đăng ký sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịchvụ ngân hàng và thời gian phát hàng hóa đơn với các nghiệp vụ hạch toán dự thu.Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điểm 2, Điều 9, Chương II quy định phát hàng hóađơn của tổ chức kinh doanh:

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cácchi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơnthu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hàng hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫuđến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng kýtrước số lượng phát hành.... "

+ Tại Tiết a, Điểm 2, Điều 16, Chương III quy định cáchlập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

"a) Tiêu thức "Ngày tháng năm " lậphóa đơn

...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ làngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiềntrước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻcho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữahai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhấtlà ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấpdịch vụ..."

- Tại câu hỏi 3 Công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/03/2011của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC quy định:

"...trường hợp các chứng từ thu phí tronghoạt động dịch vụ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng là các chứng từ giao dịchđược in từ trong hệ thống và các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế (thôngtin giao dịch), thông tin phí đã được xây dựng trong chương trình giao dịch,khi hoàn thành giao dịch chứng từ hiển thị nội dung giao dịch, các tiêu chí cầnthiết theo quy định của chế độ chứng từ, thông tin về thuế (số tiền giao dịch,thuế suất, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán thực hiện phát sinh thu phídịch vụ) đã hiển thị đầy đủ trên chứng từ, trên mỗi một chứng từ có một thamchiếu giao dịch xác định đảm bảo tính duy nhất trong toàn hệ thống, đáp ứngđược yêu cầu quản lý và phù hợp với mục tiêu tăng cường sự chủ động cho doanhnghiệp) thì các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng được sử dụng chứng từ giao dịchhiện hành kiêm hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng với tên gọi "Chứng từgiao dịch "..."

Căn cứ các quy định trên:

- Về đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn: Trường hợpNgân hàng SHB sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thìgửi Thông báo phát hàng hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý,đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn và không phải đăng ký trước số lượng phát hànhtheo quy định tại Điểm 2, Điều 9, Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính và Công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/03/2011 của Tổng cục Thuếnêu trên.

- Về thời điểm xuất hóa đơn: Đề nghị Công ty căn cứTiết a, Điểm 2, Điều 16, Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 củaBộ Tài chính nêu trên để nghiên cứu thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Ngân hàng TMCP SàiGòn - Hà Nội (SHB) biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến