BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 364/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Trả lời văn bản số 65/SXD-KH ngày 12/02/2009 của Sở Xây dựngtỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựngtheo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vậtliệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khaithực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầuđang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọnnhà thầu từ khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu, ... cho đến khi cókết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (bắt buộc ápdụng); Đối với các gói thầu đang áp dụng hình thức giá hợp đồng theo giá trọngói và giá hợp đồng theo đơn giá, mà không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tưsố 09/2008/TT-BXD thì thực hiện theo qui định hiện hành.

Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn