TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 1086/HQHN-GSQLngày 26/04/2013 của Cục Hải quan Tp Hà Nội về vướng mắc liên quan tính hợp lệcủa C/O số tham chiếu KL-165090D-372400 ngày 28/1/2013, Cục Giám sát quản lý vềHải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hóa không nằm trongdanh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắcxuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, mặt hàng đó sẽ áp dụng quytắc chung quy định tại Điều 4, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2010/TT-BCT .

Theo đó, hàng hóa chỉ đáp ứng tiêuchí xuất xứ là CTSH thì không đủ điều kiện xuất xứ ASEAN và C/O không hợp lệ. Đềnghị Cục Hải quan Tp Hà Nội tiến hành từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn