THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 364/TTg-KTN
V/v quản lý khai thác bến số 1,2 cảng tổng hợp Nghi Sơn và điều chỉnh quy hoạch cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9478/BGTVT-KHĐT ngày 26/12/2008) và ý kiến của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bảnsố 588/BKH-KCHT &ĐT ngày 23/1/2009), Bộ Xây dựng (văn bản số 99/BXD-HĐXDngày 22/1/2009), Bộ Tài chính (văn bản số 1429/BTC-TCDN ngày 9/2/2009 và Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam (văn bản số 473/DKVN-CBDK ngày 22/1/2009) về việc quản lýkhai thác bến số 1, 2 cảng tổng hợp Nghi Sơn và Điều chỉnh quy hoạch cảng xuấtsản phẩm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc quản lý khai thác bến số 1, 2 cảng tổng hợp Nghi Sơn:

- Để phát huy hiệu quả khai thác bến số 1, 2 cảng tổng hợpNghi Sơn, nhất là trong giai đoạn xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đồng ýgiao Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam quản lý, khai thác hai bến này; Tậpđoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác bến số 1,2 cảng tổng hợp Nghi Sơn phải có trách nhiệm hoàn trả kinh phí đầu tư các cầucảng này để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển Nghi Sơn trong giai đoạntiếp theo.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộGiao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, giảiquyết kinh phí được hoàn trả từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - đơn vịtiếp nhận quản lý, khai thác bến số 1, 2 cảng tổng hợp Nghi Sơn, để đầu tư pháttriển cơ sở hạ tầng của cảng trong giai đoạn tiếp theo; báo cáo Thủ tướng Chínhphủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về quy hoạch cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc hóa dầu NghiSơn.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các bên liên doanhkhẩn trương thống nhất phương án thay đổi vị trí cảng xuất sản phẩm dự án Nhàmáy lọc hóa dầu Nghi Sơn về kỹ thuật, tiến độ, nguồn vốn đầu tư, báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 4/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Ban QL khu KT Nghi Sơn (Thanh Hóa);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các vụ:KTTH, TH, ĐP, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải