BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng GT Cửu Long.
(Số 127B Đinh Tiên Hoàng P.03, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 880/HQHCM-ĐT ngày 21/3/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 942/CIPM-QLDA1 ngày 21/3/2014 của Tổng Công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng GT Cửu Long về đề nghị ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của Dự án Hệ thống giao thông thông minh đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ quy định tại điểm b1 khoản 4 Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì:"Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phù hợp với nghề nghiệp, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án …"; do đó, trường hợp dự án Hệ thống giao thông thông minh đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương nhập khẩu vượt quá số lượng, trị giá hàng hóa tạo tài sản cố định do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì không được ưu đãi thuế đối với phần hàng hóa vượt quá số lượng, trị giá được phê duyệt.
2. Đối với chương trình, dự án ODA có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định phê duyệt của thủ trưởng cơ quan chủ quản; theo quy định tại điểm đ3 khoản 4 Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hàng hóa thuộc dự án ODA không được cấp kinh phí từ nguồn vốn đối ứng để nộp thuế. Trường hợp không cung cấp được văn bản xác nhận nêu trên thì không được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng GT Cửu Long biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường