BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3640/TM /KH-ĐT
V/v nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi, mới 100%

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim loại ORION Hà Nội
KCN Kỹ thuật cao, Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số OHMC-040702 ngày 26/7/2004 về việc nhập khẩu ô tô,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 thì kể từ ngày 01/01/2003, ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu không phải theo giấy phép của Bộ Thương mại. Do vậy, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội để được giải quyết theo quy định hiện hành.

Công ty lưu ý:

- Ô tô nhập khẩu phải mới 100%, tay lái thuận (bên trái) và sử dụng xăng không pha chì.

- Cần giải trình rõ nguồn vốn sử dụng để nhập khẩu thêm ô tô.

- Nộp thuế nhập khẩu đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi.

Thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung