BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3641/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 692/TTg-KGVX ngày 21/5/2013 về việc tổ chức các hoạt động trong “Thánghành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Thế giới phòng, chống ma tuý” và “Ngàytoàn dân phòng, chống ma tuý – 26 tháng 6”; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácsở giáo dục và đào tạo và các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt caođiểm về phòng, chống ma tuý trong trường học từ ngày 01/6/2013 đến ngày 30/9/2013,tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền đểhọc sinh, sinh viên nhận biết rõ hiểm hoạ của tệ nạn ma tuý, nhất là tác hại củacác loại ma tuý tổng hợp, thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện thông qua cáchoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh,sinh viên”.

Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền phòng, chốngma tuý với các hoạt động thể thao, văn nghệ và các hoạt động phong trào kháctrong học sinh, sinh viên. Tổ chức mít tinh, triển lãm tranh cổ động về phòng,chống ma tuý, thi tìm hiểu về đề tài phòng, chống ma tuý; toạ đàm, tập huấn,nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma tuý,…nhằm đưa công tác giáo dục, tuyêntruyền phòng, chống ma tuý vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

2. Vận động học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáotham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma tuý và tự giác khaibáo về tình trạng sử dụng ma tuý trái phép trong học sinh, sinh viên. Tổ chứcđường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, sinh viên, cán bộ,nhà giáo và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý của nhà trường.

3. Tổ chức tốt việc khám sức khoẻ khi tuyển sinh,khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên; phối hợp với cơ quan chức năng ởđịa phương tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên việc sử dụng ma tuý và xétnghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên nhằm rà soát, pháthiện học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma tuý.

4. Tổ chức cho học sinh, sinh viên, tập thể, đơnvị ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma tuý và giao ước thi đua thực hiện tốtChương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 vào dịpđầu năm học 2013-2014.

5. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình đểquản lý học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; Xây dựng môi trường giáo dục lànhmạnh, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tham gia thườngxuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sốngtinh thần, tránh xa tệ nạn ma tuý.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trườngxây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải phápnêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý trongtrường học gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên)trước ngày 5/10/2013.

Điện thoại liên hệ: 04.38694916, 0912069880,email:nnhuy@moet.gov.vn

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Quang Quý