VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S :3641/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Về đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (văn bản số 1292/VKSTC-V15 ngày 12 tháng 4 năm 2016) về chế độ phụ cấp đi với Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Về phụ cấp chức vụ, đề nghị quý Viện: làm rõ thêm căn cứ đề xuất quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với người không giữ chức danh lãnh đạo; đặt trong tổng thể với phụ cấp chức vụ đối với chức danh thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

2. Thống nhất áp dụng phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên cao cấp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Mức cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định