BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3642/TM-KH-ĐT
V/v miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhựa Hoàn Khiết Hải Phòng
Xã Trường Sơn, H. An Lão, Hải Phòng

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 09 CV-HKHP ngày 17/7/2004 về việc xin xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Tại khoản a, điểm 4 mục I trong Thông tư số 26/2001/TT-BTM ngày 04./12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 (sửa đổi khoản 1.3) quy định: “Bộ Thương mại xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho các dự án được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm đầu sản xuất quy định tại khoản 5, 6 Điều 57 và dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP”.

Như vậy, việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, bộ phận rời, phụ tùng và vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (khoản 7 Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên) thuộc thẩm quyền của các cơ quan được Bộ thương mại uỷ quyền.

2- Đề nghị Công ty xuất trình với cơ quan Hải quan văn bản đã được Sở Thương mại Hải Phòng phê duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu đỗi với nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu để được giải quyết thủ tục nhập khẩu và miễn thuế theo quy định hiện hành.

Thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung