BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
V/v: quy định có liên quan tại Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội ngày 28 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1185/HQBRVT-GSQL ngày 24/6/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gửi kèm) hỏi về việc áp dụng Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải khi làm thủ tục hải quan đối với công trình biển nhập khẩu. Để có cơ sở trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho biết một số ý kiến liên quan đến quy định tại Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT nêu trên như sau:
1. Quý Bộ có đặt vấn đề quản lý chất lượng đối với công trình biển; máy móc, thiết bị công trình biển tại thời điểm nhập khẩu hay không? tại Điều 8, Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của chủ công trình biển và của cơ sở thiết kế, chế tạo, hoán cải, sửa chữa công trình biển có đề cập đến vấn đề này nhưng chưa rõ ràng, chưa có cơ sở để cơ quan hải quan phối hợp thực hiện.
2. Trường hợp Quý Bộ có yêu cầu quản lý chất lượng công trình biển; thiết bị, máy móc công trình biển tại thời điểm nhập khẩu: đề nghị Quý Bộ có văn bản ban hành Danh mục công trình biển; thiết bị, máy móc công trình biển nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, trình tự thủ tục đăng ký, kiểm tra chất lượng,... những giấy tờ chủ hàng phải nộp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Kính đề nghị Quý Bộ sớm có ý kiến trả lời ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh