BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Số: 3644/BHXH-BT

V/v: Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng qua Bưu điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Khoản 13, Điều 2 Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; kết quả thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện theo Công văn số 10706/VPCP-KTTH ngày 19/12/2013 củaVăn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện, BHXH Việt Nam tổ chức triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng 100% mức đóng hoặc được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng (trừ học sinh, sinh viên) (sau đây gọi chung là đối tượng tự đóng) qua hệ thống Bưu điện trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với Bưu điện tỉnh

1.1. Khảo sát, đánh giá số điểm giao dịch bưu điện có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực làm Điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng; đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có tối thiểu một Điểm thu và đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định và phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

1.2. Tổ chức ký hợp đồng Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng và tổ chức triển khai việc thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh theo các quy định tại Hợp đồng cung ứng dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống bưu điện giữa BHXH Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

1.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống bưu điện.

1.4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đội ngũ nhân viên bưu điện làm nhiệm vụ thu BHXH, BHYT; Cấp thẻ Đại lý thu cho nhân viên bưu điện đã qua lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của BHXH Việt Nam;

1.5. Hướng dẫn, giải quyết kịp thời vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống bưu điện.

2. Tổ chức thực hiện

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

2.1. Báo cáo các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương chủ trương của Ngành về việc mở rộng thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống bưu điện.

2.2. Căn cứ kế hoạch BHXH Việt Nam giao và số đối tượng có tiềm năng trên địa bàn, giao chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng cho Bưu điện tỉnh, Bưu điện quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) và các Điểm thu.

2.3. Có biện pháp để các Đại lý thu hoạt động bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trên một địa bàn xã, phường.

2.4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhân viên bưu điện tại Điểm thu thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu; sử dụng biên lai thu tiền; sổ sách, chứng tỏ, báo cáo; sổ BHXH, thẻ BHYT, tiền đóng BHXH, BHYT và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bưu điện theo định kỳ hoặc đột xuất, chấn chỉnh những sai sót và giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc.

2.5. Căn cứ chỉ tiêu phát triển người tham gia, cấp biên lai thu tiền; Thanh toán phí dịch vụ cho Bưu điện tỉnh kịp thời theo quy định của Hợp đồng.

2.6. Thông báo kịp thời cho Bưu điện tỉnh những thay đổi về chính sách, chế độ; những quy định nghiệp vụ của cơ quan BHXH liên quan đến hoạt động thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng.

2.7. Thông báo với đại lý thu BHXH, BHYT là cá nhân do UBND xã giới thiệu và bảo lãnh để thanh lý hợp đồng, đồng thời nắm nhu cầu và nguyện vọng của Đại lý cá nhân để đề nghị các Đại lý thu là tổ chức ưu tiên sử dụng làm nhân viên.

2.8. Để việc quản lý đối với những người đang tham gia BHXH tự nguyện và BHYT của đối tượng tự đóng không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, yêu cầu BHXH tỉnh, BHXH huyện phối hợp với đại lý thu của Bưu điện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ để vận động, tuyên truyền tiếp tục tham gia theo quy định.

(Mẫu hợp đồng và hệ thống biểu mẫu gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện hướng dẫn, giải quyết./.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC, TTTT;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TCT Bưu điện Việt Nam (để p/h);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BT (02 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi