VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng Di tích tâm linh thời Lý tại khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Công văn số 908/KHXH ngày 14 tháng 5 năm 2014) về bảo tồn di tích tâm linh đặc biệt thời Lý phát hiện được tại Lô E khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu để tính toán dự kiến điều chỉnh thiết kế và dự toán khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe ngầm của công trình Nhà Quốc hội trong điều kiện bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích kiến trúc tâm linh nói trên, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg: Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHQT, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (03), đdt.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định