BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3645/BHXH-DVT
V/v tăng cường quản lý và sử dụngthuốc BHYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành ph trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng;
- Trung
tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung
tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Trong thời gian triển khai thực hiện thanh toán chi phí thuốc Bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ca BộY tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhậnđược ý kiến phản ánh của BHXHcác tỉnh, thành phố về việc một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có chỉ định,sửdụng rộng rãi một số thuốccó tác dụng điều trị hỗ trợ gồm: Acidthioctic/Meglumin thioctat, (uống, tiêm); Glycyrrhizin +Glycin + L- Cystein,(tiêm);Thymosin alpha I, (tiêm).

Đ đảm bảotính hợp lý, an toàn và hiệu quả trong chỉ định, sử dụng và thanh toán chi phícác thuốc này theo chế độ BHYT, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế ch đạo các cơ sở KCB tăng cường kiểmsoát chỉ định sử dụng thuốc và xem xét giới hạn chỉ định trong thanh toán BHYT.Trong khi chờ ý kiến của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; Trung tâmGiám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giámđịnh bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam thực hiện như sau:

1. Thực hiện giám sát chặt chẽ việc cung ứng và sử dụng các thuốc nêu trêntại các cơ s khám chữa bệnh: căn cứ hướngdẫn ch định của thuốc, xem xét hiệuquả điều trị, để phối hợp và thống nhất với cơ s KCB các trường hợp cần chỉ định sử dụng các loại thuốc này,làm căn cứ thanh toán, đảm bảo quyền lợi người bệnh và hiệu quả sử dụng quỹBHYT. Kiên quyết từ chối thanh toán nếu có biểu hiện lm dụng trong chỉ định, sử dụng.

2. Đối với các cơ sở KCB vượt trần, vượt quỹ,không chấp nhận thanh toán chi phí vượt trn, vượt quỹ tại các cơ sở KCB do các nguyên nhân chủ quan trong đó có việcchỉ định sử dụng không hợp lý các thuốc Acid thioctic/Megluminthioctat, ung, tiêm; Glycyrrhizin + Glycin + L-Cystein, tiêm; Thymosin alpha I, tiêm.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành ph trựcthuộc Trung ương; Trung tâm giám định BHYT khu vực phía Bắc; Trung tâm giám địnhBHYT khu vực phía Nam; Bảo hiểm xã hội Bộ Quc phòng tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Dượcvà VTYT) để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: TCKT, CSYT, KT;
- Lưu VT, DVT (7b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo