BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3645/BTC-CST
V/v thuế TTĐB đối với xe chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ.
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Thành Công, Láng Hạ, Hà Nội.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe chỉ huyvà truyền hình hiện trường cơ động theo kiến nghị tại văn bản số 94/KD-CFTDngày 04/02/2013 của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (Công ty CFTD), Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày16/03/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có quy định đối tượng khôngchịu thuế TTĐB như sau:

“5. Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 củaLuật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất đượcsử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soáttần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xethiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tôchạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và khôngtham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành,không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liênquan có hướng dẫn cụ thể.”

Căn cứ quy định trên, loại xe chỉ huy và truyềnhình hiện trường cơ động được nhập khẩu theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày9/02/2010 của UBND Tp. Cần Thơ và hồ sơ mời thầu của Công an Tp. Cần Thơ tạihợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa nhập khẩu số 127/CACT-CFTD /2011 ngày22/12/2011 của Công ty CFTD thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và phối hợpvới Cục thuế, Cục hải quan địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Hải quan Tp. HCM;
- Cục thuế Cần Thơ;
- Vụ I, Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Đình Thi