BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
Số: 3645/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội ngày 28 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng,
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh,
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 4576/VPCP-KTTH ngày 06/7/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc tái xuất các lô hàng sản phẩm đông lạnh đã nhập khẩu vào Việt Nam trước khi thực hiện theo Quy chế mới tại Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/5/2011 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên:
1/ Báo cáo kết quả thực hiện việc tái xuất các lô hàng sản phẩm đông lạnh đã nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày 03/7/2011 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 6226/BCT-XNK ngày 08/7/2011 (Tổng cục Hải quan đã sao gửi tại công văn số 257/SY-VP ngày 14/7/2011), cụ thể:
- Tổng số lô hàng sản phẩm đông lạnh tạm nhập về Việt Nam trước ngày 03/7/2011 nhưng chưa tái xuất trước ngày 03/7/2011; Trong số này, có bao nhiêu lô hàng đã tái xuất trước ngày 15/7/2011 và bao nhiêu lô hàng còn tồn chưa tái xuất được?
- Trường hợp lô hàng tạm nhập còn tồn tại Việt Nam do chưa tái xuất được trước ngày 15/7/2011 thì Cục có đề xuất xử lý tiếp theo như thế nào?
2/ Qua quá trình thực hiện Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/5/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh có phát sinh vướng mắc gì không?, kiến nghị hướng xử lý.
Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 01/8/2011./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh