BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3647/BGTVT-KCHT
V/v: Đấu nối tạm vào QL.1 mới để phục vụ thi công xây dựng KCN Vân Trung và KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

Kínhgửi: UBND tỉnh Bắc Giang

Bộ Giao thôngvận tải đã nhận được các văn bản số 2655/UBND-GT ngày24/11/2010 của UBND tỉnh BắcGiang về việc “Đề nghị cho đấu nối tạm thời vào QL.1 để thi công công trình:San nền và đường trong Khu công nghiệp Quang Châu”; số 2893/UBND-GT ngày24/12/2010 về việc“Đề nghị cho đấu nối tạm thời vào QL.1 để thi công xâydựng Khu công nghiệp Vân Trung”.

Sau khi xem xétbáo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1271/TCĐBVN-KCHT &ATGTngày 22/4/2011 về nội dung nêu trên, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Việc mởđiểm đấu nối tạm thời tại Km122+650(T) để vận chuyển vật liệu thi công san nềnvà làm đường trong Khu công nghiệp Quang Châu:

- Ngày05/4/2010 Bộ Giao thông vận tải có 2049/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận Quy hoạchcác điểm đấu nối vào QL.1 mới, QL.31, QL.37 và QL.279 qua tỉnh Bắc Giang, tạivị trí Km121+800 được quy hoạch là ngã tư (điểm giao nhau giữa QL.1 mới vàĐT.398). Vị trí đề nghị mở điểm đấu nối tạm thời tại Km122+650(T) đến vị điểmđấu nối tại Km121+800 không bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nốivào quốc lộ theo quy định, do vậy vị trí này không bảo đảm điều kiện để Bộ Giaothông vận tải xem xét giải quyết.

- Mặt khác,theo báo cáo của cơ quan quản lý đường bộ, trong thời gian được cấp phép mởđiểm đấu nối tạm thời tại Km131+200(P), chủ đầu tư Khu công nghiệp Quang Châuvà đơn vị thi công đã không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thôngtrên đường bộ đang khai thác, gây mất an toàn giao thông trên QL.1 mới. Bộ Giaothông vận tải đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chủ đầu tư Khu công nghiệp QuangChâu tìm nguồn cung cấp vật liệu có thể vận chuyển theo các tuyến đường đã cóđể phục vụ san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Quang Châu, đồng thời sớm triểnkhai xây dựng đường gom theo quy hoạch để phục vụ thi công, bảo đảm an toàngiao thông trên QL.1 mới.

2. Việc mởđiểm đấu nối tạm thời tại Km124+422(T) để thi công xây dựng Khu công nghiệp VânTrung:

- Bộ Giaothông vận tải đã có văn bản số 9523/BGTVT- KCHT ngày 29/12/2008 về việc cảitạo, xây dựng nút giao thông (ngã ba) hiện nay giữa QL.37 với QL.1 mới tạiKm126+279 thành nút giao thông dạng ngã tư (ngã tư Đình Trám) để đấu nối đườnggom Khu công nghiệp Vân Trung vào QL.37 kéo dài trước khi tham gia giao thôngtrên QL.1 mới. Trong thời gian thực hiện kế hoạch xây dựng đường gom đã thỏathuận tại văn bản nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đồng ý với đề nghị của UBNDtỉnh Bắc Giang về việc cho phép chủ đầu tư KCN Vân Trung được đấu nối tạm thờiđường nhánh từ KCN Vân Trung vào QL.1 mới tại Km124+422 (phía bên trái, hướngtuyến Lạng Sơn đi Hà Nội) để thi công xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung vớiđiều kiện:

+ Chủ côngtrình phải có cam kết sau thời hạn nêu trên sẽ tự đóng điểm đấu nối tạm thời vàhoàn trả hành lang an toàn đường bộ như ban đầu;

+ Chịu hoàntoàn trách nhiệm liên quan đến việc xây dựng, hoàn trả hành lang an toàn đườngbộ, công tác bảo đảm an toàn giao thông…và không được yêu cầu bồi thường.

- Đề nghịUBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chủ đầu tư KCN Vân Trung lập thiết kế kỹ thuật điểmđấu nối tạm thời phù hợp với TCVN4054-2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế và cóbiện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.1 mới trong phạm vi mởđiểm đấu nối tạm thời, gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét chấpthuận và được cấp phép thi công theo quy định.

- Giao Tổngcục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thicông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toànvà các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công; giám sát việc thực hiện theo quyđịnh của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT tỉnh Bắc Giang;
- Khu Quản lý đường bộ II;
- Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng