BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3647/BTC-HCSN
V/v Kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có côngvăn số 266/BHXH-CSYT ngày 19/01/2012 phản ánh về việc còn nhiều trường hợp trẻem dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); khi đi khám, chữa bệnhvẫn được quỹ BHYT bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT trong khiSở Tài chính chỉ cấp kinh phí theo số thẻ BHYT được cơ quan Bảo hiểm xã hộiphát hành nên nhiều tỉnh không đủ nguồn chi khám, chữa bệnh BHYT (chỉ tínhriêng 9 tháng đầu năm 2011 đã có 78.785 lượt với số tiền 94.587 triệu đồng);

Để thống nhất thực hiện việc thanhtoán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻBHYT, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốthực hiện như sau:

1. Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổikhông có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi khám, chữabệnh theo chế độ BHYT hiện hành.

2. Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cótrách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnhnhưng chưa được cấp thẻ BHYT và số kinh phí đã chi khám, chữa bệnh từ quỹ BHYTcho đối tượng này, gửi Sở Tài chính để làm căn cứ xem xét, cấp bổ sung kinh phítheo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trongviệc lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để đảm bảo việc phát hành thẻ BHYT chođối tượng này được kịp thời.

3. Sở Tài chính căn cứ báo cáo tổnghợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh nhưng chưa được cấp thẻBHYT và số kinh phí đã chi khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội cấptỉnh, thực hiện cấp bổ sung cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh toàn bộ sốkinh phí mà quỹ BHYT đã chi cho khám, chữa bệnh cho số trẻ em dưới 6 tuổi chưa đượccấp thẻ BHYT nhưng mức tối đa không vượt quá số kinh phí bố trí mua thẻ BHYTcho số đối tượng này theo quy định.

Đề nghị Sở Tài chính và Bảo hiểm xãhội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Vụ: NSNN, PC;
- Lưu: VT, HCSN (140b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh