BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 3648/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT nộp thừa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ THANG LONG
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 01- 07/TL-2011 ngày 11/7/2011 và công văn số 01-8/TL-2011 ngày 23/8/2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ THANG LONG về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ các quy định tại:
- Điểm 5, Mục I, Phần B và Mục VII, Phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính;
- Khoản 5 Điều 9 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 28 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính;
- Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, theo trình bày của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ THANG LONG tại hai công văn số 01-07/TL-2011 ngày 11/7/2011 và công văn số 01-8/TL-2011 ngày 23/8/2011, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
- Đối với số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu được Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận tại công văn số 25/STQ-ĐVPTH ngày 12/1/2011: Do khi Công ty nộp thêm thuế GTGT khâu nhập khẩu (phần chênh lệch thuế suất 5%) đồng thời cũng đã kê khai, khấu trừ ngay trong kỳ (trên Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2008), vì vậy sẽ không bổ sung, điều chỉnh lại.
- Đối với số thuế GTGT đầu ra tăng thêm do Công ty xuất hóa đơn điều chỉnh bổ sung cho các hóa đơn đã xuất 5% mà không giao cho khách hàng và cũng không thu thêm được tiền của khách hàng (Liên hai vẫn lưu tại Công ty), đã thực hiện kê khai, nộp thuế, nay Tổng cục Hải quan xác định lại thuế suất là 5% thì Công ty được kê khai bổ sung và hoàn số tiền thuế nộp thừa do cơ quan Hải quan áp sai mức thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa này với số thuế phải nộp của kỳ khai thuế tiếp theo.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Đối với các hóa đơn đã xuất cho khách hàng theo thuế suất thuế GTGT 10% trong giai đoạn từ tháng 4/2008, Công ty đã kê khai, nộp thuế và khách hàng cũng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi không điều chỉnh lại.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ THANG LONG, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT); CS, PC (BTC);
- Lưu: VT, KK
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?