VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3648/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận lô thiết bị thuộc dự án do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đàotạo văn bản số 530/BC-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2013 về việc tiếp nhận Dự án hỗtrợ nâng cao năng lực tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạotiến hành các thủ tục thông quan lô thiết bị thuộc Dự án “Hỗ trợ nâng cao nănglực tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam” do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo triểnkhai thực hiện Dự án trên sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo qui định.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩntrương tiến hành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt danhmục Dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng