VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 3649/VPCP-KTTH
V/v cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Về việc đề nghị của Công ty May Nhà Bè (công văn số 269/MNB ngày 21 tháng 7 năm 2003) xin cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ cho các xí nghiệp thành viên của Công ty thuộc vùng sâu, vùng xa, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thương mại xét, giải quyết cụ thể.

Văn Phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy