TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36490/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty VTC công nghệ và nội dung s
(Địa ch: 23 Lạc Trung, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0100110006-028

Trlờicông văn số 149/CV-TCKH ngày 27/5/2015 của Công ty VTC công nghệ và nội dung sốhỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một s điều củacác Luật thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015) quy định như sau:

“…

4. Sa đổi Điu 10 như sau:

“Điều 10. Thuế đi với cá nhân kinh doanh

1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhậpcá nhân theo t lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinhdoanh.

2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng,tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh khôngxác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền n định doanh thu theo quy định củapháp luật về quản lý thuế.

3. Thuế suất:

a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầunguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bánhàng đa cp: 5%;

c) Sản xuất, vận ti, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

- Căn cứ Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của cácluật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 như sau:

“…

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Trách nhiệm khu trừ, khai thuế, công b thông tin của tổ chức trả thu nhập, tổ chức nơi cá nhân chuyển nhượng vốn, tổ chức lưuký, phát hành chứng khoán, tổ chức ViệtNam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại ViệtNam

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khu trừ thuế khi trả thu nhập cho cá nhân như sau:

đ) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản củacá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từkinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đithuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, t chức kinhtế có trách nhiệm khu trừ thuế 5% trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân và nộp tiền thuế vào ngân sáchnhà nước.

…”

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trịgia tăng quy định:

+ Tại Điều 15 Mục I Chương III quy định về điều kiện khấu trừthuế GTGT.

+ Tại Khoản 2 Phụ lục Bảng danh mục ngành nghề tính thuếGTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC quyđịnh như sau:

“2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: t lệ 5%

- Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng,nhà xưởng, cho thuê tài sn và đồ dùng cá nhân khác;

…”

- Căn cứ Tiết b Khoản 2 Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/ 2014 củaChính phủ quy định vềhóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh vàkhông thu tiền.

…”

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,Thông tư s 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư s 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành LuậtThuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT)khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế vàNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 20/12/2013.

+ Tại khoản 3.d, Điều 10 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từnglần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phátsinh nghĩa vụ thuế.”

+ Tại khoản 2, Điều 26 quy định về thời hạn nộp thuế:

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngàycuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuếđối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuếghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quanthuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồngthuê nhà của cá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từ kinh doanh trên100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận bên đithuê là người nộp thuế thì:

- Công ty có trách nhiệm khấutrừ 5% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhânvà nộp tiền thuế vào ngân sách nhànước.

- Cá nhân cho Công ty thuê nhà có trách nhiệm đến cơ quan Thuế đề nghị cấphóa đơn lẻ để xuất cho Công ty. Sốthuế GTGT, TNCN mà Công ty trả thay cho cá nhân được xác định là chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các hồ sơ chứng từ như: hợp đồng thuênhà, chứng từ thanh toán tiền, hóa đơn lẻ là căn cứ để Công ty tính vào chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Thời hạn nộp thuế vào NSNN chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngàyhai bên ký hợp đồng thuê nhà.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty VTC công nghệ và nộidung số biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng P
háp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn