BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 365/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 136/UBND-KT ngày 9/1/2009 củaUỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môitrường và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày29/12/2006 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường qui địnhviệc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môitrường do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác đánh giátác động môi trường là một nội dung thuộc công việc lập dự án đầu tư. Chi phílập dự án đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Trường hợp công tác đánh giá tác động môi trường cóyêu cầu lập riêng, ngoài các nội dung về đánh giá tác động môi trường của dự ánđầu tư xây dựng công trình thì chi phí cho công tác đánh giá tác động môitrường này được lập dự toán riêng.

2. Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thôngtư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình thì Bộ Xây dựng công bố hệ thống định mứckinh tế - kỹ thuật, các chủ đầu tư quyết định việc áp dụng vận dụng định mứcxây dựng được công bố để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại văn bản số1751/BXD-VP Ngoài các công việc tư vấn được xác định bằng định mức chi phí thìcó một số công tác tư vấn khác xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở nộidung công việc thực hiện, chế độ chính sách về tiền lương, trình độ năng lựccác đơn vị tư vấn... Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc được xác định bằngcách lập dự toán chi phí như hướng dẫn tại phụ lục văn bản số 1751/BXD-VP ngày14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm tra thìthuê các tổ chức, cá nhân đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm tra dự toán. Tổ chức,cá nhân thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thẩmtra của mình. Chi phí thẩm tra dự toán do chủ đầu tư quyết định. Chủ đầu tư căncứ dự toán chi phí được lập, kết quả thẩm tra của tư vấn để xem xét quyết địnhmức chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc.

Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến nêu trên củaBộ Xây dựng để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện. Quá trình thực hiện nếucòn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu, giảiquyết./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn