CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 365/CP-QHQT
V/v Phê duyệt dự thảo phụ lục phần tín dụng không ràng buộc cho Hiệp định khung tín dụng hỗn hợp Đan Mạch

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1479/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 3 năm 2003) về phê duyệt dự thảo phụ lục phần tín dụng không ràng buộc cho Hiệp định khung tín dụng hỗn hợp Đan Mạch và tiếp theo công văn số 899/CP-QHQT ngày 30 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định khung tín dụng hỗn hợp và Hiệp định hạn mức tín dụng với Đan Mạch. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự thảo Thoả thuận bổ sung (phụ lục) phần tín dụng không ràng buộc cho Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về các thủ tục điều khoản chung, các thể chế và khung tài chính cho tín dụng có ràng buộc (tín dụng hỗn hợp) của Đan Mạch dành cho nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 08 tháng 8 năm 2002.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại Uỷ quyền cho một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thoả thuận với Đại diện được uỷ quyền của Chính phủ Đan Mạch./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng