TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 365/CT-TTHT
V/v chi phí trả lãi tiền vay

TP. Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 1 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thế Giới Thật
Đ/chỉ: Tầng 3-Tòa nhà Opera View-161 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
MST: 0310821091

Trả lời văn bản số 01/CV-TGT /2013ngày 06/01/2014 của Công ty về chi phí trả lãi tiền vay, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN):

+ Tại Khoản 1 Mục IV Phần C quy địnhcác khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này,doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiệnsau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2.Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật”.

+ Tại điểm 2.14, điểm 2.15 Mục IV Phần C quy định các khoảnchi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.14.Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phảilà tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản doNgân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay”.

2.15.Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng vớiphần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ củadoanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh”.

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực đến ngày 30/02/2012).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2011 và trước ngày01/03/2012 Công ty vay vốn của một Công ty khác để phục vụ hoạt động sản xuấtkinh doanh, nếu có hợp đồng vay, chứng từ chi trả lãi vay (nếu thanh toán quangân hàng thì có ủy nhiệm chi) và khoản lãi tiền vay này không thuộc trường hợpquy định tại điểm 2.14 và điểm 2.15 Mục IV Phần C nêu trên thì chi phí lãi vayđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (không bắtbuộc phải có hóa đơn GTGT bên cho vay xuất cho bên đi vay).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 1;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
82-2803/14-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga