TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 391/HQTN-NV ngày 11/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền trên C/O mu E có số tham chiếu E163708004500004 cấp ngày 23/2/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha