BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/KCB-ĐD
V/v triển khai đào tạo về KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành
- Giám đốc các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

Theo số liệu khảo sát của Cục Quản lý Khám, chữabệnh hiện nay mới có khoảng 30% lãnh đạo Khoa (Tổ) kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)của các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn quốc đã qua đào tạo về KSNK và rấtít các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thứcvề KSNK cho nhân viên y tế của cơ sở mình vì vậy kiến thức chung của nhân viêny tế về KSNK còn rất hạn chế.

Để khắc phục hạn chế này với sự giúp đỡ của tổ chứcJICA, Nhật Bản, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Chương trình và Tài liệuđào tạo Phòng và KSNK, thời gian 3 ngày (24 tiết học) tại văn bản số 5772/BYT-K2 ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2012 cho các đối tượng là các cán bộ y tếtrực tiếp tham gia vào công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, vệsinh bệnh viện và quản lý chuyên môn (chương trình và tài liệu được đăng tảitrên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý khám chữa bệnh: www.kcb.vn).Chương trình và tài liệu này được xây dựng để bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹnăng và thái độ về KSNK nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho người nhận dịch vụ ytế, nhân viên y tế và cộng đồng. Chương trình đã được triển khai ở một số đơnvị và được đánh giá cao.

Nhằm nâng cao năng lực KSNK cho các đối tượng nhânviên y tế trong bệnh viện và triển khai Thông tư 07/2008/TT-BYT ngày 28 tháng 5năm 2008, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện nghiên cứu có giườngbệnh trực thuộc Bộ Y tế kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chươngtrình đào tạo KSNK này cho các đối tượng nhân viên y tế và cán bộ quản lýchuyên môn của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đề nghị các Sở Y tế, các bệnh viện và các viện gửikế hoạch đào tạo KSNK theo chương trình trên và báo cáo kết quả triển khai thựchiện về Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo địa chỉ 138 A Giảng Võ, Ba Đình, HàNội để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Lưu VT, ĐD.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê