BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty CP Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT
(Đ/c: Số 74, Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 203/VF-KTTVngày 07/08/2013 và công văn số 226/VF-KTTV ngày 26/8/2013 của Công ty cổ phầnVận tải và Thuê tàu VIETFRACHT đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với Nhàthầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty tại các công văn nêutrên thì Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT đã có công văn số 1946/BGTVT-KCHT ngày 11/03/2013 của Bộ Giao thông vận tải, công văn số 1170/CHHVN-KCHTcủa Cục Hàng hải Việt Nam, công văn số 2017/UBND-KT của UBND tỉnh Khánh Hòa chophép thực hiện thí điểm khai thác khu chuyển tải quặng rời không bến trên VịnhVân Phong, tỉnh Khánh Hòa để phục vụ chuyển tải quặng rời của Công ty VALEINTERNATIONAL SA, Brazil đáp ứng nhu cầu quá cảnh sang các nước trong khu vựcAsean, Trung Quốc và Đông Bắc Á.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa yêucầu Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT cung cấp đầy đủ hồ sơ, tàiliệu có liên quan và căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật vềthuế, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh để hướng dẫn việc thực hiện nghĩavụ thuế của đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòabiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HTQT, Vụ TNCN, Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung