BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3652/BNN-TCLN
V/v báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Thực hiện Nghị quyết số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa IX về việc điều chỉnh chỉ tiêu,nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đến hết năm 2010 sẽ kết thúc dựán để chuyển sang thực hiện chương trình Bảo vệ và phát triển rừng.

Để đảm bảo công tác bảo vệ và pháttriển rừng trong những năm tiếp theo, bảo vệ lợi ích của người dân tham giatrồng rừng và thực hiện nhiệm vụ báo cáo thường kỳ việc tổ chức thực hiện Dựán. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phó Thủ tướng Thường trựcChính phủ cho phép Bộ báo cáo kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI tình hình thựchiện về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010, đề xuất các biện pháp thựchiện năm 2011 và những năm tiếp theo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Kính trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự thảo “Báo cáo tình hìnhthực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010”,xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát