TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Inkel Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 26, KCNQuang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, HàNội)
MST: 0106119936

Trả lời công văn số 1201/INKEL ngày 30/12/2014 và công văn 170102/INKEL ngày 17/01/2015 của Công ty TNHH Inkel Việt Nam hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủquy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

….

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất,doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại- công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưuđãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ muabán trao đi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khu. ”

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối vi hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khuphi thuế quan;.... .

Hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứngcho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêudùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức,cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụcung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

….

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêudùng trong khu phi thuế quan.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

….

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổchức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuấtkhẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụsửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, đ được áp dụng thuế suất 0%, ngoàicác điều kiện v hợp đồng và chứng từ thanh toán nêutrên, tàu bay, tàu bin đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủtục xuất khẩu.

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cungcấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn,kho bãi; dịch vụ vận chuyn đưa đón người lao động; dịch vụ ăn ung (trừ dịch vụ cung cấp sut ăn công nghiệp, dịch vụ ăn ung trong khu phi thuế quan); ”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tưnày.

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp Công ty TNHH Inkel ViệtNam là doanh nghiệp chế xuất phát sinh hoạt động thuế địa điểm làm việc nếu đáp ứng quy định tại khoản2, Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính vàkhông thuộc quy định tại khoản3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì hoạt động thuếđịa điểm của đơn vị nêu trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đơn vị biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật./,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến