BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông báo 197

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty cổ phần giải pháp thị trường mới;
(Đ/c: P1602, 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội)
- Công ty TNHH MTV giao nhận kho vận ngoại thương;
(Đ/c: 15 bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Công ty cổ phần SSP
(Đ/c: 34 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời các công văn số 2807/NMS-2011 ngày 28/7/2011 của Công ty CP giải pháp thị trường mới, số 2807/VTQT ngày 28/7/2011 của Công ty TNHH MTV giao nhận kho vận ngoại thương vàsố 18/KD ngày 28/7/2011 của Công ty cổ phần SSP về đề nghị bổ sung hồ sơ vàgiải tỏa các lô hàng rượu nhập khẩu tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ điểm 1 Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06/5/2011 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm,điện thoại di động, nếu Công ty được chính hãng sản xuất, kinh doanh cấp Giấychỉ định hoặc ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc hợp đồng đại lý đốivới mặt hàng rượu, được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợppháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật; Giấy chỉ định hoặc ủy quyền cómột số nội dung cơ bản theo hướng dẫn tại công văn số 5569/BCT-XNK ngày22/6/2011 của Bộ Công Thương, thì liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng Hải Phòng để được làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc trong việcthực hiện Thông báo 197/TB-BCT công văn số 5569/BCT-XNK dẫn trên và các vănbản liên quan khác của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với BộCông Thương để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty CP giải pháp thị trường mới, Công ty TNHH MTV giao nhận kho vận ngoại thươngvà Công ty cổ phần SSP biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T/T Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Để báo cáo;
- Bộ Công Thương (Vụ XNK): Để phối hợp;
- Cục HQ Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh