BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3654/BNN-KH
V/v xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất Sát trùng Benkocid phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương
- Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y
- Công ty TNHH Tân An

Thực hiện Quyết định số 1991/QĐ-TTgngày 02 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, thuốcsát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương thựchiện xuất không thu tiền 150.000 liều vắc xin LMLM 3 type để hỗ trợ cho tỉnhQuảng Bình 100.000 liều và tỉnh Quảng Trị 50.000 liều; Xuất không thu tiền100.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 100.000 liều vắc xin tụ huyết trùng để hỗtrợ cho tỉnh Quảng Bình; Xuất không thu tiền 80.000 lít Benkocid để hỗ trợ cho tỉnh TiềnGiang 10.000 lít, tỉnh Long An 10.000 lít, tỉnh Hậu Giang 10.000 lít, tỉnh LâmĐồng 15.000 lít, tỉnh Ninh Thuận 15.000 lít, tỉnh Bình Thuận 10.000 lít, tỉnhQuảng Bình 10.000 lít kịp thời phòng chống dịch bệnh gia súc.

2. Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y xuất không thutiền 60.000 lít hóa chất Han-Iodine để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 35.000 lít,tỉnh Hà Tĩnh 20.000 lít và tỉnh Quảng Trị 5.000 lít.

3. Công ty TNHH Tân An xuất khôngthu tiền 15 tấn hóa chất Chlorine để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình.

4. Các đơn vị dự trữ nói trên đảmbảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng Benkocid, Chlorine, vắc xin và tổ chức đóng gói, vậnchuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuận lợi; Việc xuất kho dự trữtheo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuấthóa chất sát trùng, vắc xin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chiphí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữquốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấpđủ kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo,kiểm tra, hướng dẫn địa phương và các đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quyđịnh hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồngthời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin để cung ứng cho tỉnh phòngtrừ dịch bệnh.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sáttrùng, vắc xin dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấyủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, LâmĐồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo và tự chịutrách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng, vắc xin đúng mục đích, cóhiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh gia súc không để dịch lây lanvà kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- T.Cục DTNN (Bộ Tài chính);
- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);
- BT. Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần