BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: Vướng mắc ấn định thuế mặt hàng Gạch nhôm ôxit.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
Trả lời công văn số 2352/HQBD-TXNK ngày 21/09/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc trong việc ấn định thuế mặt hàng “Gạch lót cho máy nghiền làm từ vật liệu nhôm ôxit” do Công ty TNHH Minh Long I nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về việc phân loại mặt hàng “Gạch gốm cao nhôm dùng để lót cho máy nghiền”, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn số 2907/TCHQ-TXNK ngày 17/06/2011 và số 3874/TCHQ-TXNK ngày 09/08/2011.
Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại công văn trên, Tổng cục Hải quan đã đưa vào sửa Biểu thuế năm 2012.
Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương thực hiện đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, cụ thể:
- Đối với các tờ khai trước ngày 01/01/2012, đề nghị thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2907/TCHQ-TXNK ngày 17/06/2011 của Tổng cục Hải quan.
- Từ ngày 01/01/2012, đề nghị thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL, hàng hóa XNK;
- Lưu: VT, TXNK(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang